BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HIỆP ĐỊNH FORM CPTPP (B20, B21, B22)

6vanbangoc 57 1.b20,21,22

XEM ND 57 (26.6.19) biểu thuế thực hiện CPTPP 2019-2022

XEM BIEU THUE FILE EXCEL https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/bi%E1%BB%82u-thu%E1%BA%BE-xnk-2021-song-ng%E1%BB%AE-m%E1%BB%9Ai-nh%E1%BA%A4t.701/

0938081679