BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HIỆP ĐỊNH ASEAN – ẤN ĐỘ FORM AI – AIFTA (B08)

XEM Nghị định 159.2017.NĐ-CP ngày 27.12.17 Biểu Thuế AIFTA – CO Form AI (B08)

XEM BIEU THUE FILE EXCEL https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/bi%E1%BB%82u-thu%E1%BA%BE-xnk-2021-song-ng%E1%BB%AE-m%E1%BB%9Ai-nh%E1%BA%A4t.701/

0978392436