BIỆN PHÁP TỰ VỆ LÀ GÌ?

Bptv

Là việc TẠM THỜI HẠN CHẾ NHẬP KHẨU đối với một hoặc một số hàng hoá khi việc nhập khẩu làm chúng TĂNG NHANH gây ra đe doạ và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước

0978392436