8678/TCHQ-TXNK V/v danh sách 172 nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Áp Mã Biểu Thuế B01 đối với danh sách 172 nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

XEM 8678_TCHQ-TXNK_m_326975

0978392436