8078/TCHQ-TXNK V/v phân loại mã hs phân bón dạng hạt, dạng viên, Mặt hàng phân bón dạng viên và dạng tương tự (fabjets or similar forms) thuộc phân nhóm 3105.10 phải là loại phân bón đồng đều về hình dạng, kích thước, trọng lượng, hs 3105.10

CV8078TCHQ2019 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679