8059/TCHQ-GSQL V/v xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 8059/TCHQ-GSQL
V/v xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2988/HQBRVT-GSQL ngày 23/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về trường hợp Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu xin gia hạn thời gian sửa chữa, tái chế hàng hóa tái nhập của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại, trong đó bao gồm tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất. Đối với hàng hóa tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập và nếu quá thời hạn tái chế đã đăng ký mà chưa tái xuất thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn không quy định trong thời hạn 275 ngày người nộp thuế phải tái xuất đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập để tái chế và khi tái nhập hàng hóa xuất khẩu để chờ tái xuất, cơ quan hải quan xử lý không thu thuế nhập khẩu nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, người nộp thuế được hoàn lại số tiền thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có).

Do vậy, đối với trường hợp Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo tại công văn số 2988/HQBRVT-GSQL ngày 23/10/2020, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, theo đó Công ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu phải chứng minh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép nhưng không thể tái xuất đúng thời hạn để làm cơ sở xem xét không xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn tại công văn số 3569/TCHQ-PC ngày 03/6/2020.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

0978392436