801/TCHQ-GSQL V/v thực hiện công văn số 5306/TCHQ-GSQL, 5718/TCHQ-GSQL và 5943/TCHQ-GSQL hàng nhập khẩu quá hạn 

5943/TCHQ-GSQL ngày 16/12/2021, 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng nhập khẩu đang lưu giữ tại các kho, bãi, cảng, cửa khẩu.           5718/TCHQ-GSQL ngày 06/12/2021 Kính gửi: – Các đơn vị thuộc Tổng cục: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám … Đọc tiếp 801/TCHQ-GSQL V/v thực hiện công văn số 5306/TCHQ-GSQL, 5718/TCHQ-GSQL và 5943/TCHQ-GSQL hàng nhập khẩu quá hạn