7830/TCHQ-TXNK ngày 11/12/2020 V/v Thuế Xuất Khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

CV7830TCHQ2020 xk
0938081679