.hotline-phone-ring-circle { border-color: #a40202; } .hotline-phone-ring-circle-fill, .hotline-phone-ring-img-circle, .hotline-bar { background-color: #a40202; } Trang chủ - Cẩm nang XNK

7627/TCHQ-TXNK ngày 02/12/2020 v/v Thuế NK, thuế GTGT hàng xuất trả chủ hàng nước ngoài

CV7627TCHQ2020
0938081679