716/TB-TCHQ mã hs Thép phế liệu loại HMS1/2(50:50) dạng cục, phù hợp QCVN 31:2010/BTNMT, Phế liệu của thép hợp kim không phải là thép không gỉ, được thu hồi từ quá trình nấu luyện thép, có hình dạng cục, hs 7204.29.00

0978392436