6087/TCHQ-PC, 7131/TCHQ-GSQL v/v Thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Vanban_6087 (With Watermark)
CV71312020TCHQ

Công văn số 09/TCLN-KL ngày 05/01/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) v/v Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

 

8259/BNN-TCLN ngày 27/11/2020 Thực hiện hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

 

CV 193/TCHQ-GSQL ngày 14/01/21 Vv hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp thực hiện theo nghị định 102/2020/NĐ-CP

 

7452/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2020 V/v Thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về gỗ hợp pháp FLEGT

 

 

0978392436