7088/TCHQ-TXNK v/v Miễn thuế nguyên liệu, vật tư để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc chế tạo linh kiện của máy móc, thiết bị tạo TSCĐ

0978392436