698/TB-KĐ3 Mã hs Phụ gia đã điều chế dùng cho bê tông, PREPARED ADDITIVES FOR CEMENT, MORTARS OR CONCERTS AKTIVE DF-190, HS 3402.9019

698-TB-KĐ3
0938081679