696/TB-KĐ3 Mã hs Dầu khoáng WHIMOL R0009015, bôi trơn dùng làm nguyên vật liệu sản xuất các loại chất trám bít, hs 2710.1990

696-TB-KĐ3
0938081679