102/TB-KĐ6, 121/TB-KĐ4, 122/TB-KĐ4, 123/TB-KĐ4, 124/TB-KĐ4, 125/TB-KĐ4, 126/TB-KĐ4, 127/TB-KĐ4, 128/TB-KĐ4, 129/TB-KĐ4, 130/TB-KĐ4, 131/TB-KĐ4, 132/TB-KĐ4, 133/TB-KĐ4, 134/TB-KĐ4, 135/TB-KĐ4, 136/TB-KĐ4, 137/TB-KĐ4, 138/TB-KĐ4, 139/TB-KĐ4, 140/TB-KĐ4, 141/TB-KĐ4, 142/TB-KĐ4, 143/TB-KĐ4, 144/TB-KĐ4, 145/TB-KĐ4, 146/TB-KĐ4, 147/TB-KĐ4, 148/TB-KĐ4, 149/TB-KĐ4, 150/TB-KĐ4, 151/TB-KĐ4, 691/TB-KĐ2, 741/TB-KĐ3, 742/TB-KĐ3 mã hs Mã hs thép hợp kim được cán phẳng dạng cuộn, hs 7225.3090

0978392436