681/TB/KĐ2 Mã hs chế phẩm bôi trơn có chứa dưới 70% khối lượng dầu, có nguồn gốc dầu mỏ, không chứa dầu silicon, dạng lỏng hs 34031919

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/681-tb-k%C4%902-ch%E1%BA%BF-ph%E1%BA%A9m-b%C3%B4i-tr%C6%A1n-c%C3%B3-ch%E1%BB%A9a-d%C6%B0%E1%BB%9Bi-70-kh%E1%BB%91i-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-d%E1%BA%A7u-c%C3%B3-ngu%E1%BB%93n-g%E1%BB%91c-d%E1%BA%A7u-m%E1%BB%8F-kh%C3%B4ng-ch%E1%BB%A9a-d%E1%BA%A7u-silicon-d%E1%BA%A1ng-l%E1%BB%8Fng-hs-34031919.1469/

0978392436