678/GSQL-GQ1 ngày 25/05/2022 Khai báo hải quan theo loại hình nhập khẩu A41 và A12

Trả lời công văn không số ngày 21/42022 của Công ty TNHH Lallemand Việt Nam về việc khai báo hải quan theo loại hình nhập khẩu A41 và A12, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc chung: 

– Về mã loại hình:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

“b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình khác nhau thì phải khai trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác nhau theo từng loại hình tương ứng”. 

– Về địa điểm đăng ký tờ khai hải quan:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì:

“b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan của khẩu nơi quan lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích đến ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến”.

Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ theo quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vưóng mắc về địa điểm đăng ký tờ khai hai quan, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về mã loại hình A12 và A41

Theo quy định tại Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 thì:

+ Loại hình A12: Nhập kinh doanh sản xuất sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư):

a) Nhập khẩu từ nước ngoài;

b) Nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX;

c) Nhập khẩu tại chỗ (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan);

d) Nhập khẩu hàng hóa theo hình thức thuê mua tài chính. 

+ Loại hình A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu, sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX), doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam là doanh nghiệp Việt Nam. Đối với trưởng hợp Công ty TNHH Lallemand là doanh nghiệp có 50% vốn nước ngoài, nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ trong nước (bao gồm cả nhập khẩu hàng hóa để thực hiện dự án đầu tư) thì sử dụng mã loại hình A12 (nhập kinh doanh sản xuất). Công ty sử dụng mã loại hình A41 trong trường hợp thực hiện quyền nhập khẩu để bán trực tiếp ở Việt Nam (không qua sản xuất).

Do vậy, đề nghị công ty căn cứ các quy định nêu trên để sử dụng mã loại hình phù hợp.

3. Về mã loại hình A11 và A12

Theo quy định tại Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 thì loại hình A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, tiêu dùng bao gồm:

a) Nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài.

b) Nhập khẩu hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX;

c) Nhập khẩu tại chỗ

Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu sử dụng mà loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu.

Đối với trường hợp của Công ty TNHH Lalenmand Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Công ty chi sử dụng mã loại hình A11 trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh thương mại mà chỉ sử dụng trong doanh nghiệp. Đối với các trường hợp nhập khẩu còn lại. Công ty sử dụng mã loại hình A12 hoặc A41 như hướng dẫn tại điểm 2 nêu trên. 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Lallemand Việt Nam biết và thực hiện.

CV 1357/QĐ-TCHQ Vv ban hành bảng mã loại hình xuất nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436