6744/TCHQ-GSQL v/v Thực hiện công văn số 6068/TCHQ-GSQL, người khai hải quan phải nộp hợp đồng thương mại ký với cơ sở cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc,

Công văn số 6068/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v tăng cường kiểm tra thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu

0978392436