6712/TCHQ-GSQL v/v Đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng HK quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế

0978392436