3015/TCHQ-TXNK, 3064/TCHQ-TXNK, 5538/TCHQ-TXNK, 5618/TCHQ-TXNK, 5962/TCHQ-TXNK, 6688/TCHQ-TXNK, 6689/TCHQ-TXNK v/v Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, nhập khẩu xăng dầu, phụ tùng thay thế, đồ ăn của các hãng hàng không

0978392436