3015/TCHQ-TXNK, 3064/TCHQ-TXNK, 5538/TCHQ-TXNK, 5618/TCHQ-TXNK, 5962/TCHQ-TXNK, 6688/TCHQ-TXNK, 6689/TCHQ-TXNK v/v Hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, nhập khẩu xăng dầu, phụ tùng thay thế, đồ ăn của các hãng hàng không

CV5962CHQ2020 (With Watermark)
CV6688TCHQ2020
CV6689TCHQ2020
CV5618TCHQ2020 (With Watermark)
CV5538TCHQ2020 (With Watermark)
CV3064TCHQ2020
CV3015TCHQ2020
0938081679