6638/TCHQ-TXNK, 2943/TCHQ-TXNK V/v phân loại mã hs tháp giải nhiệt, như: máng nước, vách ngăn, cầu thang, lan can, hộp phân phối nước, khung tháp, cửa tháp, chống rung, bộ trao đổi nhiệt, HS 8419.5010, 8414.9020

https://camnangxnk-logistics.net/cong-van-so-2943-tchq-txnk-ngay-06-5-2020-phan-loai-ma-hs-canh-quat-cua-thap-lam-mat-hs-84195010-ma-hs-canh-quat-nhap-rieng-re-thi-hs-84149020/

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0978392436