6506/TCHQ-GSQL v/v Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát gỗ nguyên liệu bạch dương NK

0978392436