6489/TCHQ-GSQL v/v Trả lời kiến nghị của Công ty CP Thế Giới Giấy, giấy cuộn lớn nhập khẩu để sản xuất giấy vệ sinh, khăn giấy không thuộc danh mục nhóm 2 phải công bố hợp quy

0978392436