6410/TCHQ-TXNK v/v Xử lý thuế đối với hàng Nhập Khẩu để sản xuất Xuất Khẩu

0978392436