6268/TB-TCHQ mã hs Waterpon#800, Chất hoàn tất, dùng trong ngành sản xuất sơn(1000 kg/Drum), Bán thành phần của sơn đi từ hỗn hợp polyacrylic và polyurethan trong môi trường nước, hs 3209.90.00

Vanban_6268 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679