623/TB-KĐ3, 625/TB-KĐ3 mã hs Giấy in nhãn đã tráng phủ 2 mặt với hỗn hợp canxi cacbonat và cao lanh, IVR210YY3143, hàm lượng bột giấy thu được từ qúa trình cơ học hoặc quá trình hóa cơ trên 10% tính theo trọng lượng, dạng tấm, dùng để sản xuất nhãn, hs 4810.2999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436