5277/TCHQ-GSQL, 5774/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2021 vướng mắc C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu

5774_VUONG MAC CO_2213_08.12.2021
5277_THUC HIEN 1578_BCT_08.11.2021

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Trả lời công văn số 2213/HQBP-NV ngày 10/11/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước vướng mắc C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với việc thông quan hàng hóa: 

Điều 27 Luật Hải quan quy định: 

Trong trường hợp chờ kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập khẩu được thông quan theo quy định nhưng không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, số thuế chính thức phải nộp căn cứ vào kết quả kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, đối với các lô hàng đường mía đủ điều kiện nhập khẩu, trong thời gian chờ kết quả xác minh tính hợp lệ của C/O , hàng được thông quan theo quy định. 

2. Đối với thuế suất áp dụng: 

Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“Trong thời gian chờ kết quả xác minh, người khai hải quan khai thuế theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường đối với trường hợp xác minh xuất xứ hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc cơ quan hải quan áp dụng mức thuế suất nhập khẩu theo mức thuế suất đã áp dụng tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với trường hợp xác minh xuất xứ hàng hóa trong quá trình kiểm tra sau thông quan.”

Theo đó, đối với hàng hóa trong quá trình làm thủ tục hải quan đang chờ xác minh C/O thì tạm thời không được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt và bị áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết, thực hiện.

 

0938081679