4730/TCHQ-TXNK, 5319/TCHQ-TXNK, 5710/TCHQ-TXNK v/v Hoàn thuế GTGT cho hàng hóa khi xuất cảnh theo Thông tư số 92/2019/TT-BTC, người Việt Nam và nước ngoài có được hoàn thuế GTGT khi mua hàng hóa mang theo ra nước ngoài, Ngân hàng thương mại được làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

0978392436