5467/TCHQ-TXNK V/v Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng túi lấy máu

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5467/TCHQ-TXNK

V/v Thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á

(Số 165 Phố Long Biên, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2021/ĐNA-TCHQ ngày 20/4/2021 của Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng túi lấy máu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng công ty nhập khẩu trước ngày 01/8/2021:

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dũng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dung cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế. ”

Căn cứ ý kiến Bộ Y tế tại công văn số 9629/BYT-TB-CT ngày 12/11/2021: “Căn cứ Điều 2 về định nghĩa trang thiết bị y tế quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ, mặt hàng túi lấy máu (sử dụng trong truyền máu, chứa chất chống đông CDP và chất bảo quản hồng cầu SAGM) được coi là trang thiết bị y tế và thuộc nhóm dụng cụ truyền máu nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. ”

Căn cứ quy định và văn bản nêu trên, trường họp Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á nhập khẩu mặt hàng túi lấy máu (sử dụng trong truyền máu, chứa chất chống đông CDP và chất bảo quản hồng cầu SAGM) thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

2. Về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng công ty nhập khẩu từ ngày 01/8/2021:

Căn cứ Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính (hiệu lực từ ngày 01/8/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“Thiết bị y tế có Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đáp ứng các quy định về Giấy phép nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thiết bị Đông Nam Á được biết../.

Nơi nhận:

– Như trên;

– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng;

– Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

0978392436