5414/TCHQ-GSQL, 2803/TCHQ-GSQL V/v gia hạn thời gian nộp bổ sung đính kèm bản scan C/O lên V5

Vanban_5414_GIA HAN ĐINH KEM SCAN CO LÊN TKHQ_17.11.2021
Vanban_2803_5414_713_08.06.2021

 

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-713-tchq-gsql-ngay-05-02-21-vv-bat-buoc-phai-dinh-kem-ban-scan-giay-cnxx-len-v5.1245/

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

0938081679