5389/TCHQ-GSQL v/v Xử lý vướng mắc Hiệp định CPTPP, thông báo xét duyệt giao dịch hàng hóa trước khi cấp phép nhập khẩu vào Nhật Bản

0978392436