5313/TCHQ-TXNK, 1337/HQTN-NV, 620/HQTN-NV Vv vướng mắc thực hiện nghị định 18/2021/NĐ-CP, miễn thuế đối với hàng nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu, miễn thuế xuất khẩu nhập khẩu để phục vụ an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác; chính sách thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan, thông báo kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu,

 

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

0978392436