5237/TCHQ-GSQL Phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng

5237/TCHQ-GSQL ngày 04/11/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải phòng về việc phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng. Để giảm bớt thủ tục, trong khi chưa sửa Hệ thống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau: 

1. Khi phương tiện quay vòng chứa hàng hóa: 

– Trường hợp tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng được Hệ thống phân luồng đỏ thì đồng thời kiểm tra phương tiện quay vòng; 

– Trường hợp tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng được Hệ thống phân vào luồng vàng hoặc xanh thì không thực hiện kiểm tra phương tiện quay vòng. Trong trường hợp này, không can thiệp chuyển luồng trên Hệ thống đối với tờ khai phương tiện quay vòng thuộc luồng vàng, luồng đỏ mà tại ô kết quả kiểm tra trên tờ khai phương tiện quay vòng ghi miễn kiểm tra theo kết quả phân luồng của tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng. 

2. Khi phương tiện quay vòng không chứa hàng hóa: 

Tờ khai tạm nhập, tái xuất/tạm xuất, tái nhập phương tiện quay vòng không chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được Hệ thống phân vào luồng nào thì thực hiện kiểm tra phương tiện quay vòng theo kết quả phân luồng của Hệ thống;

Công văn này thay thế công văn số 4341/TCHQ-GSQL ngày 08/9/2021, Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

0978392436