32/TCHQ-TXNK, 49/TCHQ-TXNK, 7486/TCHQ-TXNK v/v Trị giá hải quan hàng xuất khẩu, trị giá tính thuế FOB

0978392436