4606/TCHQ-GSQL thủ tục nhập xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng

Trả lời công văn số 2259/HQHCM-GSQL ngày 08/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ, kiểm tra chuyên ngành và địa điểm làm thủ tục hải quan đối với xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về chính sách quản lý: Thực hiện theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6275/VPCP-KTTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, theo đó, xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng từ nhận viện trợ không hoàn lại của đối tác nước ngoài để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được phép nhập khẩu vào Việt Nam cho đến thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Hải quan năm 2014. Theo đó, hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan và văn bản xác nhận của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp. 

3. Về địa điểm làm thủ tục hải quan: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng xe cứu thương đã qua sử dụng phục vụ mục đích phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của Chính phủ do doanh nghiệp lựa chọn theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan năm 2014. 

4. Về việc kiểm tra chuyên ngành: Căn cứ điểm 2 công văn 6275/VPCP-KTTH dẫn trên, để kịp thời đưa hàng hóa vào sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng tại thời điểm làm thủ tục hải quan với xe cứu thương đã qua sử dụng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

0978392436