4282/TCHQ-GSQL Vv người xuất khẩu và người phát hình hóa đơn thương mại có trụ sở tại cùng 1 nước thành viên thì việc đánh dâu V vào ô THIRD COUNTRY INVOICING không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O form D

0978392436