3613/TCHQ-TXNK v/v Hàng hóa Nhập Khẩu để SXXK, 858/TCHQ-TXNK v/v Chính sách thuế đối với hàng hóa NK để SXXK, 6850/TCHQ-TXNK lưu giữ hàng hóa không đúng nơi đã đăng ký với hải quan sẽ bị phạt VPHC

0978392436