354/TB-KĐ3 Mã hs Vải dệt thoi dệt từ các sợi màu khác nhau thành phần filament polyeste dún từ 85% trở lên được ép dán 1 mặt với lớp SP HS 54075300

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-ptpl-s%E1%BB%91-354-v%E1%BA%A3i-d%E1%BB%87t-thoi-d%E1%BB%87t-t%E1%BB%AB-c%C3%A1c-s%E1%BB%A3i-m%C3%A0u-kh%C3%A1c-nhau-th%C3%A0nh-ph%E1%BA%A7n-filament-polyeste-d%C3%BAn-t%E1%BB%AB-85-tr%E1%BB%9F-l%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-%C3%A9p-d%C3%A1n-1-m%E1%BA%B7t-v%E1%BB%9Bi-l%E1%BB%9Bp-sp-hs-54075300.1267/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436