349/TCHQ-TXNK Vv xử lý thuế hàng tạm nhập và tái nhập

Tổng cục Hải quan nhận vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập và tái nhập. Về
vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về chính sách thuế đối với mã loại hình tạm nhập-tái xuất (G13-G23
quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục
Hải quan.
Căn cứ khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số
107/2016/QH13 quy định về miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm
xuất – tái nhập;
Căn cứ Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính
phủ quy định về thủ tục hải quan tái nhập đối với hàng hóa đã xuất khẩu;
Căn cứ Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ
quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất tái
nhập;
Căn cứ quy định tại số thứ tự 19 mục II Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ
ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mã loại hình tờ khai hải
quan hàng tạm nhập.
Căn cứ quy định nêu trên, mã loại hình G13 (tạm nhập miễn thuế) được sử
dụng để khai báo tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các trường hợp đã được
Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại số thứ tự 19 Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ
Riêng đối với hàng hóa tái nhập của các loại hình: xuất kinh doanh, xuất
sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu, xuất sản phẩm của DNCX,
xuất khẩu hàng hóa khác bị trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất trả lại khách
hàng hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan, đề nghị Cục Hải
quan TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện mã loại hình G13 như đã được hướng
dẫn tại điểm g số thứ tự 19 Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ để quản lý như đối với
hàng hóa tạm nhập và thực hiện chính sách thuế như sau:
– Trường hợp tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu để sửa chữa, tái chế sau đó tái
xuất trả lại khách hàng nước ngoài (người mua ban đầu) thuộc đối tượng miễn
thuế, cơ quan hải quan xử lý miễn thuế trong thông quan, không ban hành quyết
định không thu thuế và hướng dẫn doanh nghiệp phải khai báo mã loại hình G13

cùng với các mã miễn thuế hoặc không chịu thuế (tham khảo các Bảng mã tại
website: http/www.customs.gov.vn).
– Trường hợp tái nhập hàng hóa để sửa chữa, tái chế sau đó xuất sang nước
thứ ba hoặc vào khu phi thuế quan: Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, doanh
nghiệp đủ điều kiện không thu thuế theo quy định thì cơ quan hải quan ban hành
quyết định không thu thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất
khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 37a Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/QH13, Điều 13 Thông tư
số 06/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp được hoàn thuế
xuất khẩu đã nộp (nếu có).
Hàng hóa tái nhập để sửa chữa, tái chế sau đó xuất sang nước thứ ba hoặc
vào khu phi thuế quan, doanh nghiệp phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có) như đối
với trường hợp xuất khẩu lần đầu (nếu tờ khai xuất khẩu lần đầu doanh nghiệp đã
được hoàn thuế xuất khẩu sau khi hàng hóa tái nhập).
2. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
ngày 21/01/2015 của Chính phủ.
Hiện nay khoản 4, khoản 5 Điều 47 được sửa đổi tại khoản 25 Điều 1 Nghị
định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số
59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP
theo hướng chính sách thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập
thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.
Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

 

Bạn sẽ được giải đáp NHANH mọi vấn đề về HS CODE, XNK, LOGISTICS, BCQT, CO, TTHQ…Phí 1 tháng 200k, 1 năm 1 triệu.

Sau khi bạn CK vào TK: 0071001722887 VCB TPHCM DUONG VAN DINH 

Vào nhóm tư vấn có phí https://zalo.me/g/gdbnjn201

ĐT/ZALO: 0978392436

 

0978392436