6110 /TCHQ-GSQL V/v thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 3455/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, 1862/TCHQ-GSQL, 2038/TCHQ-GSQL V/v chứng từ vận tải đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ CPN

Trả lời công văn số 1773/HQTPHCM-GSQL ngày 19/7/2022 của Cục Hải
quan thành phố Hồ Chí Minh về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng
hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh:
Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 được sửa đổi, bổ sung tại
Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua
dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế được xây dựng, ban hành đúng thẩm quyền,
đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiên
cứu kỹ Luật Bưu chính, Luật Hải quan và các Hiệp định quốc tế mà Việt Nam
ký kết có quy định về hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh gồm: Hiệp
định CPTPP, Hiệp định V-EAEUFTA, Hiệp định RCEP, Hiệp định VKFTA,
Hiệp định AHKFTA,..và quán triệt đến các cán bộ, công chức tham mưu có liên
quan đến nhận định: “Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 được sửa
đổi, bổ sung tại Thông tư số 56/2019 TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá
cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế là không phù hợp” làm ảnh
hưởng không tốt đến Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.
2. Chứng từ vận tải đối với hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh:
Đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được vận chuyển
bằng đường hàng không thì chứng từ vận tải thực hiện theo quy định tại Điều
130, Điều 131, Điều 141 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.
3. Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
mua bán qua sàn giao dịch thương mại điện tử gửi qua dịch vụ chuyển phát
nhanh:
a) Điều 1 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài
chính quy định: “Thông tư này quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế”. Do
vậy, hồ sơ và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mua bán
qua sàn giao dịch thương mại điện tử gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực
hiện theo quy định tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

2038/TCHQ-GSQL V/v chứng từ vận tải đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ CPN

Trả lời công văn số 1158/HQHCM-GSQL ngày 27/5/2022 của Cục Hải quan
TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc hàng hóa doanh nghiệp chuyển phát nhanh, Tổng
cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Điều 130 và Điều 131 Luật Hàng không dân dụng Việt
Nam thì chứng từ vận tải do Lazada, Công ty SCE, Công ty BEST Inc phát hành
gửi kèm công văn số 1158/HQHCM-GSQL ngày 27/5/2022 đã có đủ thông tin cơ
bản theo quy định dẫn trên nên được coi là chứng từ vận tải tương đương vận tải
đơn. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh:
1. Cho phép hàng hóa đã được thông quan trên hệ thống VNACCS trước
ngày 25/5/2022 được đưa qua khu vực giám sát.
2. Làm việc với các sản giao dịch thương mại điện tử và các doanh nghiệp
chuyển phát nhanh để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phát hành vận tải đơn
hoặc các chứng từ vận tải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 130 và
Điều 131 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đối với các lô hàng nhập khẩu
tiếp theo.

1862/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc vận đơn làm thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp kinh
doanh dịch vụ chuyển phát nhanh về vận đơn để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa,
Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định về vận đơn tại
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Điều 129, Điều 130, Điều 131), Bộ Luật
Hàng hải (Điều 148), các Hiệp định và các Nghị định thư liên quan đến vận chuyển
hàng hóa giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới đất liền (Lào,
Campuchia, Trung Quốc) để kiểm tra đối chiếu, nếu thông tin trên chứng từ vận
tải do doanh nghiệp nộp đảm bảo đủ các nội dung của vận đơn, chứng từ vận tải
theo quy định trên thì chấp nhận để làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên
thực hiện, trường hợp có vướng mắc phát sinh thì phản ánh kịp thời về Tổng cục

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436