3327/BTC-CST ngày 31/3/2021 Vv thuế BVMT đối với sản phẩm dầu, Luật số 57/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, Nghị định số 69/2012/NĐ-CP, Nghị định số 67/2011/NĐ-CP

3327
3327

Luật số 57/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011

3681/HQTPHCM-TXNK Vv hoàn thuế NK và BVMT

0978392436