327/TB-TCHQ, 328/TB-TCHQ, 329/TB-TCHQ mã hs Vải không dệt bán thấm, PE (60gsm)+ SMS (35gsm), khổ 2000mm, khổ 1200mm, khổ 1400mm, dùng làm nguyên liệu đề sản xuất các loại khăn phủ bàn phẫu thuật và bàn dụng cụ phẫu thuật, hs 5603.12.00

 

Kết quả phân tích phân loại được sử dụng bao lâu?, kết quả xác định trước mã hs được dùng bao lâu?, có được sử dụng kết quả PTPL cho các lô hàng tiếp theo?

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ket-qua-phan-tich-phan-loai-duoc-su-dung-bao-lau-ket-qua-xac-dinh-truoc-ma-hs-duoc-dung-bao-lau-co-duoc-su-dung-ket-qua-ptpl-cho-cac-lo-hang-tiep.2598/

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

0978392436