322/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2022 Hàng SXXK thuê gia công

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3305/HQHCM-STQ ngày 24/12/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc xử lý thuế đối với Công ty CP May Gia Phúc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xác định đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuê doanh nghiệp khác gia công 

Căn cứ khoản 1 Điều 59 Luật Hải quan quy định trách nhiệm của cơ quan hải quan trong kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc thay đổi mục đích sử dụng.

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 24 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với mỗi loại nguyên liệu nhập khẩu được xác định theo năm tài chính (không tính theo từng tờ khai nhập khẩu, từng đơn hàng nhập khẩu, từng hợp đồng nhập khẩu).

Việc giao một phần không bị giới hạn cố định về tỷ lệ phần trăm theo từng loại nguyên liệu, vật tư.

Việc xác định giao một phần hàng hóa nhập khẩu (nguyên liệu, vật tư) để thuê tổ chức, cá nhân khác gia công lại một hoặc một số công đoạn của sản phẩm được thực hiện khi quyết toán với cơ quan Hải quan (thời điểm nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC). 

2. Về căn cứ pháp lý để điều chỉnh, hủy Quyết định ấn định thuế 

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 24 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020.

Căn cứ khoản 7 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 cùa Chính phủ quy định thẩm quyền ấn định thuế, sửa đổi, bổ sung quyết định ấn định thuế, hủy quyết định ấn định thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ, vụ việc cụ thể đối chiếu với các quy định nêu trên và pháp luật liên quan để xử lý miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

0978392436