3158/TCHQ-TXNK được sử dụng kết quả giám định, phân tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ
Tài chính quy định “Người khai hải quan được sử dụng kết quả giám định, phân
tích của các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật để khai các nội
dung có liên quan đến tên hàng, mã số, chất lượng, chủng loại, số lượng và các
thông tin khác liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu.
Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp
theo có cùng tên hàng, thành phần, tinh chất lý hóa, tỉnh năng, công dụng, nhập
khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả
phân tích, phân loại; trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban
hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
được sửa đổi, bổ sung, thay thế”.
Theo quy định dẫn trên, người khai hải quan được sử dụng kết quả phân
tích, phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được cơ quan hải quan
lấy mẫu thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Advance Pharma
Việt Nam chưa được lấy mẫu để thực hiện phân tích, phân loại thì Công ty có
thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy
định của Pháp luật hoặc căn cứ thực tế hàng hóa, tài liệu kỹ thuật và các thông
tin khác có liên quan để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý hóa,
tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ BCQT, C/O, XNK, LOGISTICS…

0978392436