300/TB-KĐ1 V/v phân loại mã hs Chất tạo gốc tự do cho quá trình xúc tác phản ứng đồng trùng hợp dùng để gắn đường ống GRP/ metyl cethyl keton peroxide (Mekpo) Công thức:C8H18O6, Bột được nghiên mịn bởi quặng khoáng Tale dùng để kết nối các ống GRP/tale, công thức hóa học H2Mg3(SiO3)4, Bột Aerosil màu trắng, không mùi dùng để găn kêt các ống GRP (Silcon dioxide), hs nhóm 2909, 2518, 2811

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

https://camnangxnk-logistics.net/quyet-dinh-so-2166-qd-tchq-ngay-04-8-2021-cua-tong-cuc-hai-quan-ban-hanh-quy-trinh-phan-tich-de-phan-loai-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau/

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

0978392436