244/TB-TCHQ, 245/TB-TCHQ, 246/TB-TCHQ mã hs COPPER ADDITIVE CU-210M, 210B, Chế phẩm dùng trong quá trình xi mạ, thành phần có chứa muối đồng sulphat trong môi trường axit, dạng lỏng, hs 3824.99.99

0978392436