244/GSQL-GQ1 ngày 22/02/2023, về việc xử lý hàng hóa bị dừng đưa hàng qua KVGS phải đi PTPL.

244

Trả lời cộng văn số 155/HQTPHCM-GSQL ngày 18/012823 tỉnh Cục Hải
quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vướng mắc về thủ tục giải phóng
hàng sau khi dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, Cục Giám sát quản lý về Hải
quan có ý kiến như sau:
Hiện nay việc dùng đưa hàng qua khu vực giám sát thực hiện theo quy
định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính
phủ, quy định Điều 52d Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa
đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018
của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại điểm b.3.2 khoản 2 Điều 14 Quy trình thủ tục
hải quan ban hành kèm Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng
cục Hải quan. Theo đó, không có quy định, hướng dẫn đối với việc hàng hoá bị
dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế
hàng hoá phải lấy mẫu đi phân tích phân loại thì người khai hải quan được giải
phóng hàng chờ kết quả phân tích phân loại.
Do đó, đối với vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đề
nghị đơn vị căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.
– Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ
Chí Minh biết./.

0978392436