2359/TCHQ-TXNK v/v Hàng hóa Nhập khẩu để SXXK phải đi thuê gia công một công đoạn

0978392436