220/TCHQ-PC ngày 18/01/2022 Đưa hàng hóa là tang vật vi phạm về bảo quản để thực hiện giám định điều kiện nhập khẩu

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3387/HQHCM-CBLXL ngày 31/12/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến giải quyết vướng mắc liên quan đến tang vật vi phạm của Công ty cổ phần Giải pháp sợi thông minh đề nghị mang hàng về bảo quản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ- CP, Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) không có quy định về việc mang hàng về bảo quản đối với hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính. Trường hợp lô hàng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu thì căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 18 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để xử lý. 

2. Đối với việc ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42/QĐ-XPVPHC ngày 21/12/2021, để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hô Chí Minh rà soát lại hồ sơ, tình tiêt vụ việc, xác định chính xác thời điểm nộp hồ sơ hải quan và thời điểm hàng về đến cửa khẩu nhập để xem xét áp dụng việc xử lý theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 18 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Kết quả thực hiện, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/01/2022.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

0978392436