217/TB-KĐ4, 218/TB-KĐ4, 220/TB-KĐ4, 221/TB-KĐ4, 222/TB-KĐ4, 223/TB-KĐ4, 224/TB-KĐ4, 225/TB-KĐ4, 226/TB-KĐ4, 227/TB-KĐ4, 228/TB-KĐ4, 229/TB-KĐ4, 230/TB-KĐ4, 231/TB-KĐ4, 410/TB-KĐ2, 689/TB-KĐ3, 690/TB-KĐ3, 691/TB-KĐ3 Mã hs Thép hợp kim cán phẳng dạng cuộn cán nóng, chưa được tráng phủ hoặc mạ, hs 7225.3090

217-TB-KĐ4
218-TB-KĐ4
220-TB-KĐ4
221-TB-KĐ4
222-TB-KĐ4
223-TB-KĐ4
224-TB-KĐ4
225-TB-KĐ4
226-TB-KĐ4
227-TB-KĐ4
228-TB-KĐ4
229-TB-KĐ4
230-TB-KĐ4
231-TB-KĐ4
410-TB-KĐ2
689-TB-KĐ3
690-TB-KĐ3
691-TB-KĐ3

 

0938081679